Regulamin

REGULAMIN

NITRO KARTING NOWY SĄCZ

 

Załącznik 1: OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH.pdf

 

Szanowni Państwo, mamy przyjemność udostępnić Państwu usługę organizacji przejazdu pojazdem typu gokart po przygotowanym dla Państwa torze znajdującym się w naszym Parku Rozrywki umieszczonym w Parkingu Galeria Sandecja, w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 170.

Aby zagwarantować Państwu przejrzyste i zrozumiałe zasady korzystania z gokartów oraz naszego toru gokartowego przygotowaliśmy Regulamin określający zasady świadczenia Usług przez  EVEREST EVENT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu pod adresem ul. Ludwika Waryńskiego 49, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000878469 tel.+48 51 51 51 407, adres e-mail: kontakt@nitrokarting.pl, zwany dalej „REGULAMINEM”, po zapoznaniu się z którym będą mogli Państwo korzystać z naszych usług.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa:
  1. zasady płatności;
  2. ogólne zasady korzystania z gokartów oraz toru gokartowego;
  3. zasady odpowiedzialności;
  4. zasady składania reklamacji;
 2. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  2. Bilet Wstępu – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem za zapłatą określonej w cenniku ceny na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Usług.
  3. Karta Kierowcy – odpłatny dokument wydawany Klientowi po dokonanej przez niego rejestracji we wskazanym przez Usługodawcę miejscu na terenie Obiektu, uprawniający Klienta do zakupu Biletu Wstępu, a tym samym korzystania z toru i gokartów na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, który można wykorzystywać do zakupu kolejnych Biletów Wstępu.
  4. Klient – osoba fizyczna, która zawarła Umowę przedmiotem, której jest korzystanie z atrakcji rozrywkowej i rekreacyjnej w postaci przejazdu gokartem na torze gokartowym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Obiekt – tor gokartowy NITRO KARTING NOWY SĄCZ udostępniany przez Usługodawcę wraz z elementami jego wyposażenia oraz przynależną infrastrukturą, znajdujący się na Parkingu Galeria Sandecja, w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 170.
  6. Umowa – umowa zawierana przez Usługodawcę oraz Klienta, przygotowana przez Usługodawcę, na mocy której Klient nabywa Bilet Wstępu na korzystanie z atrakcji rozrywkowej i rekreacyjnej w postaci przejazdu gokartem na torze gokartowym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  7. Usługodawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w przedmiocie prowadzenia parku rozrywki na terenie Obiektu, w ramach którego świadczy usługi korzystania z atrakcji rozrywkowej i rekreacyjnej w postaci przejazdu gokartem na torze gokartowym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zwanych dalej Usługami oraz zarządzający Obiektem tj. EVEREST EVENT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu pod adresem ul. Ludwika Waryńskiego 49, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000878469 tel.+48 51 51 51 407, adres e-mail: kontakt@nitrokarting.pl,
 3. Administratorem danych osobowych przekazywanych celem zawarcia oraz realizacji Umowy jest Usługodawca.

 

§2 ZASADY ZAWARCIA UMOWY,

REALIZACJI ORAZ ZAKOŃCZENIA UMOWY

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą oraz Klientem następuje poprzez:
  1. utworzenie przez Klienta Karty Kierowcy, po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, Cennika oraz stosownych Załączników, które stanowią integralną części Umowy;
  2. zakup Biletu Wstępu.
 2. Usługodawca świadczy swoje Usługi odpłatnie, zgodnie z informacjami zawartymi w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, na terenie Obiektu w dniach od poniedziałku do niedzieli w następujących godzinach:
  1. Pon – Pt: 14:00 – 21:00
  2. Sobota: 11:00 – 22:00
  3. Niedziela: 11:00 – 22:00
 3. Klient ma możliwość korzystania z udostępnionych przez Usługodawcę Usług pod warunkiem:
  1. otrzymania Karty Kierowcy,
  2. przekazania Usługodawcy danych osobowych wymaganych przez Usługodawcę zgodnie z prawdą;
  3. zakupienia Biletu Wstępu poprzez uiszczenie stosownej opłaty zgodnie z cennikiem;
  4. odbycia szkolenia,
 4. Klientem może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 lat (z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej)
  2. w chwili zawierania Umowy okaże Usługodawcy ważny krajowy lub zagraniczny dokument tożsamości ze zdjęciem, honorowany na terytorium RP, celem potwierdzenia swojej tożsamości oraz wieku;
  3. ma wzrost co najmniej 130 cm;
  4. akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
 5. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z Usług Usługodawcy, o ile posiadają co najmniej 130 cm wzrostu, wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po zapoznaniu się przez nich z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Zgoda na odbycie jazdy musi zostać wyrażona w formie pisemnego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem Klienta:
  1. o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się gokartem (przeciwskazania to choroby serca, płuc, padaczka, utraty świadomości itp.)
  2. o posiadaniu wiedzy w zakresie bezpiecznego użytkowania gokartu oraz znajomością zasad związanych z poruszaniu się na terenie Obiektu;
  3. o znajomości stanu technicznego gokartu i urządzeń, które stanowią jego części składowe.
  4. iż nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych substancji powodujących spowolnienie reakcji i zmniejszających możliwości psychofizyczne Klienta;
 7. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez podania uzasadnienia w przypadku poddania w wątpliwość oświadczeń składanych przez Klienta.
 8. Po upływie czasu na jaki Umowa została zawarta Klient zobowiązany jest do zwrotu gokartu w miejscu wskazanym przez Usługodawcę. Klient zobowiązany jest do zwrócenia gokartu w stanie tożsamym, to znaczy niepogorszonym, w stosunku do chwili, kiedy został Klientowi wydany.
 9. Zakończenie Umowy związane jest z podpisaniem przez strony umowy protokołu zwrotu oraz stosownym rozliczeniem ewentualnych opłat dodatkowych.

 

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie,
  2. zapewnienia właściwego stanu technicznego gokartów i pozostałego sprzętu, który umożliwia Klientowi bezpieczną jazdę gokartami, pod warunkiem przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu;
 2. Usługodawca ma prawo:
  1. wydawać Klientowi wiążące instrukcję, wskazówki oraz polecenia dotyczące korzystania z gokartów oraz całego Obiektu,
  2. decydować o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi;
  3. podjąć wiążącą decyzję w przedmiocie dopuszczenia Klienta do korzystania z Usług;
  4. przerwać korzystanie przez klienta z Usług w przypadku nie stosowania się przez Klienta do postanowień niniejszego Regulaminu, naruszania zasad bezpieczeństwa Klienta oraz innych uczestników ruchu po Obiekcie;
  5. poddać Klienta badaniu na obecność alkoholu we krwi lub innych środków odurzających.

 

§4 OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient jest zobowiązany do kontaktu z Usługodawcą każdorazowo, gdy nie rozumie zasad korzystania z gokarta, toru lub jakichkolwiek innych reguł postępowania. Podobnie w chwili wydania gokartu Klient jest zobowiązany zgłosić jakiekolwiek zauważone uszkodzenia gokartu lub jego wyposażenia Usługodawcy.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 3. Klient jest zobowiązany do przygotowania się do jazdy. Poprzez przygotowanie się do jazdy strony rozumieją:
  1. udział Klienta w szkoleniu, zapoznanie się z zasadami jazdy, warunkami panującymi na torze, kierunkiem jazdy oraz zasadami komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Klientem podczas korzystania z Usługi;
  2. prawidłowe założenie i zapięcie udostępnionego przez Usługodawcę kasku ochronnego, pod który Klient ma obowiązek założyć kominiarkę;
  3. zabezpieczenie wszelkich ruchomych części garderoby na czas całej jazdy;
  4. zabezpieczenie włosów, tak aby nie wystawały spod kasku na czas całej jazdy;
  5. założenie obuwia o płaskiej podeszwie, stabilnie leżącego na stopie (brak obcasów, klapek etc.)

UWAGA! BRAK PEŁNEGO PRZYGOTOWANIA DO JAZDY PRZEZ KLIENTA GROZI UTRATĄ ZDROWIA LUB ŻYCIA PRZEZ KLIENTA!

 1. Klient zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania warunków korzystania z toru, o których mowa w paragrafie 5 poniżej.

 

§5 ZASADY KORZYSTANIA Z TORU GOKARDOWEGO

 1. Klient zobowiązany jest po wejściu na tor gokartowy do przestrzegania wszystkich poleceń Usługodawcy, w tym do poleceń przekazywanych za pomocą komunikacji z wykorzystaniem flag sygnalizacyjnych i sygnałów świetlnych.
 2. Komunikacja z wykorzystaniem flag sygnalizacyjnych i sygnałów świetlnych została umieszczona w Załączniku nr 3 do Regulaminu a informacje te zostały Klientowi przekazane na szkoleniu. Brak znajomości flag sygnalizacyjnych oraz niestosowanie się do flag sygnalizacyjnych skutkuje natychmiastowym wykluczeniem Klienta, stanowiącym niewłaściwe wykonanie przez niego Umowy.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad jazdy. Poprzez podstawowe zasady jazdy strony rozumieją:
  1. umieszczenie obu dłoni na kierownicy podczas jazdy gokartem;
  2. wykorzystywanie prawego pedału do przyśpieszania;
  3. wykorzystywanie lewego pedału do hamowania;
  4. zachowanie minimalnej odległości 5 metrów pomiędzy poszczególnymi gokartami na torze;
  5. uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
  6. zakaz potrącania innych gokartów i zderzania się z nimi,
  7. zakaz celowego zderzania się z bandami ochronnymi,
  8. zakaz jazdy „wężykiem”, zatrzymania gokarta w miejscu do tego nieprzewidzianym i blokowania innych kierowców;
  9. zakaz przejazdu przez boks startowy przed momentem wyznaczonym przez pracownika
  10. obsługi toru;
  11. bezwzględny zakaz wysiadania z gokartów podczas jazdy lub w przypadku awarii lub zatrzymania gokarta w trakcie wyścigu,
  12. zakaz dotykania silnika, wydechu jak również pozostałych, nie przeznaczonych do realizacji Usługi części gokarta, które mogą charakteryzować się bardzo wysoką temperaturą;
  13. zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku włączenia przez Usługodawcę sygnalizacji ostrzegawczej lub użycia flag sygnalizacyjnych
 4. Klient jest zobowiązany podczas jazdy informować Usługodawcę o każdej awarii lub uszkodzeniu gokarta, a także o zaistniałych na torze nieprawidłowościach, w szczególności o niezgodnym z regulaminem i zasadami korzystania z toru zachowaniu innych uczestników. W przypadku awarii lub uszkodzenia gokarta wynikających z przyczyn niezależnych od Klienta, dla Klienta podstawiony zostanie inny gokart.
 5. W przypadku awarii lub uszkodzenia gokarta Klient ma prawo opuścić pojazd wyłącznie w sposób wyznaczony przez Usługodawcę.
 6. Podczas korzystania z toru gokartowego Klient zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa oraz zasady ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników toru gokartowego.
 7. Zasady korzystania z toru gokartowego oraz samego gokartu określone w niniejszym Regulaminie nie mają charakteru kompletnego. Klient przede wszystkim obowiązany jest korzystać z toru zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku i regułami korzystania z pojazdów mechanicznych, z świadomością ryzyka jakie niesie ze sobą korzystanie z tego typu Usług.

 

§6 ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług należność określoną w ofercie/cenniku Usługodawcy opublikowanego w siedzibie Usługodawcy oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Należność z tytułu realizacji Umowy jest ustalona w walucie polskiej oraz jest płatna z góry.
 3. Informacje dotyczące opłat za Usługi znajdujące się na stronie internetowej Usługodawcy, w siedzibie Usługodawcy oraz inne informacje przekazane Klientowi przed zawarciem Umowy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. W przypadku przerwania przez Usługodawcę korzystania przez Klienta z Usług, z winy leżącej po Stronie Klienta, Usługę uważa się za zrealizowaną. Klientowi z tego tytułu nie przysługuje prawo do dokonania zwrotu należności, o której mowa w pkt. 1 powyżej.

 

§7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Klient ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność cywilną oraz karną za szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone przez niego Usługodawcy lub innym Klientom, podczas korzystania z Usługi.
 2. Klient korzysta z Usług na własną odpowiedzialność. Tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody osobiste lub majątkowe wyrządzone Klientom na skutek niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad korzystania z toru, wskazówek i nakazów Usługodawcy oraz do sygnalizacji świetlnej i flag sygnalizacyjnych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za:
  1. za uszkodzenie lub utratę przedmiotów należących do Klienta a wniesionych lub pozostawionych przez Klienta na terenie Obiektu
  2. za ubrudzenie lub zniszczenie odzieży Klienta.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie awarii lub uszkodzenia gokarta wynikającej z przyczyn leżących po stronie Klienta. Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej za jakąkolwiek szkodę wynikającą z przyczyn leżących po jego stronie.

 

§8 ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Każdy Klient w przypadku stwierdzenia wad realizacji Umowy ma prawo do złożenia reklamacji na ręce Usługodawcy.
 2. W przypadku zgłaszania reklamacji przez Klienta po zakończeniu realizacji Usługi, Klient ma obowiązek skutecznie dostarczyć ją Usługodawcy w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy Skuteczne doręczenie reklamacji jest równoznaczne z możliwością zapoznania się z nią przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie następuje z powodu:
  1. działania lub zaniechania Klienta;
  2. działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
  3. siły wyższej.
 4. Usługodawca obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność.
 2. Postanowienia Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy niniejszego Regulaminu, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
 3. Prawem właściwym dla interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Strony dążyć będą do niezwłocznego rozstrzygnięcia sporów wynikających z interpretacji i realizacji niniejszego Regulaminu polubownie.
 5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej, spór rozstrzygnie właściwy Sąd Powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Poniedziałek - Piątek: 12:00 - 22:00 Sobota: 11:00 - 22:00 Niedziela: 11:00 - 22:00
Parking Galeria Sandecja Nowy Sącz, Węgierska 170
+48 51 51 51 407
kontakt@nitrokarting.pl